Hermitage Museum, Leo von Klenze, Nikolay Yefimov, and Vasily Stasov (architects), 1842-51